Doina Gorjului angajează garderobier


ANUNȚ

           Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’ Târgu-Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Traian nr.5, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioadă nedeterminată de garderobier, treaptă profesională I.

            Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” din Târgu Jiu și va consta în următoarele probe:

–          proba scrisă în data de  9 ianuarie 2019, ora 1100;

–          proba interviu în data de 14 ianuarie 2019, ora 1100;

            Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

            I. Condiții generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale:

                        a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

                        b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

                        c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

                        d are capacitate deplină de exercițiu;

                        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

                        f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

                        g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

            II. Condiții specifice :

–          studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

–          vechime în muncă – minim 20 ani;

–          certificat de absolvire curs calificare croitor-confecționer îmbrăcăminte;

            Dosarele de concurs se depun la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea III-a.

           Relații suplimentare se pot obține de la sediul Ansamblului ArtisticProfesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la secretariatul instituției, telefon0253/216179.

Descarcă documente:

Anunț | Bibliografie | Listă documente | Model adeverință | Regulament de organizare și funcționare ANUNT-AAPDG-ptr-angjare-garderobier

Bibliografie-pentru-GARDEROBIER

Listă-documente-necesare

Model-adeverinta

Regulament-de-Organizare-si-Functionare-AADG-oct-2018