ANUNȚ


ANUNȚ

           Ansamblul Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului’’ Târgu Jiu, cu sediul în Târgu Jiu, str. Traian nr.5, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de execuție pe perioadă nedeterminată de

            – consilier, grad profesional II la Compartimentul financiar-contabilitate din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului”.

            Concursul se va desfășura la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” și va consta în următoarele probe:

–          proba scrisă în data de  2 iulie 2019, ora 1100;

–          proba interviu în data de 5 iulie 2019, ora 1100;

            Dosarele de concurs se depun la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial al României, Partea III-a.

            Dosarul de concurs trebuie sa conțină în mod oblogatoriu:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor(conform modelului anexat) în copie;

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 7. Curriculum vitae;

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor este pus la dispoziția candidaților pe pagina de internet a instituției sau prin secretariatul din cadrul instituției organizatoare a concursului.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

         Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor  cu  acestea.

            Termenul limită de depunere a dosarelor este 20 iunie 2019, ora 1530 la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu.

             Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

            I. Condiții generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru anexă la H.G. nr. 286/2011 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale:

                        a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

                        b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

                        c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

                        d are capacitate deplină de exercițiu;

                        e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

                        f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

                        g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

            II. Condiții specifice :

–          studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respective studii superioare de lungă durată absolvite cu duplomă de licenșă sau echivalentă în domeniul științelor economice;

–          vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minim 5 ani;

–          cunoștințe operare PC(atestare prin documente emise de instituții sau alte entități de specialitate);

            Relații suplimentare se pot obține de la sediul Ansamblului Artistic Profesionist ,,Doina Gorjului” Târgu Jiu, la secretariatul instituției, telefon 0253/216179.

             Data publicării in MO: 05.06.2019

            Afișat azi, 06.06.2019, ora 1000

LISTA

cuprinzând documentele necesare la dosarul de participare la concurs

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor(conform modelului anexat) în copie;

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 7. Curriculum vitae;

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Modelul adeverinţei care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor este pus la dispoziția candidaților pe pagina de internet a instituției sau prin secretariatul din cadrul instituției organizatoare a concursului.

În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Bibliografie

  •  Legea contabilității 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinul 1792/2002 – pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare legale;
  • Hotărârea – 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesulserviciului;
  • Ordinul 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug;
  • Regulamentul de organizare si functionare al  Ansamblului Artistic Profesionist Doina Gorjului,
  • Legea 477/2004 privind privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  • Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
  • Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.